شورای سیاست گذاری سومین دوره جشنواره ملی مادر

مهدی مسعود شاهی

احمد ناطقی

حسین نظری

مهدی یارمحمدی

فاطمه ابراهیمی 

فاطمه گودرزی

محسن مسعود شاهی

محسن الطافی