برگزیدگان مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران

منطقه ۱

منطقه ۲

منطقه ۳

منطقه ۴

منطقه ۵

منطقه ۶

منطقه ۷

منطقه ۸

منطقه ۹

منطقه ۱۰

منطقه ۱۱

منطقه ۱۲

منطقه ۱۳

منطقه ۱۴

منطقه ۱۵

منطقه ۱۶

منطقه ۱۷

منطقه ۱۸

منطقه ۱۹

منطقه ۲۰

منطقه ۲۱

منطقه ۲۲