تصاویر برگزیده دومین دوره جشنواره ملی مادر

دبیران

محمدرضا رحیمی

دبیر اجرایی

فاطمه گودرزی

دبیر بخش فیلم

فاطمه ابراهیمی

دبیر بخش عکس

مدیران اجرایی

امان الله رجبی

مدیر باشگاه حامیان

محسن الطافی

مدیر روابط عمومی

مشاورین

بهرام گوهری

مشاور هنری