شورای سیاست گذاری

مهدی مسعودشاهی

بیوگرافی

احمد ناطقی

بیوگرافی

حسین نظری

بیوگرافی

 مهدی یارمحمدی

بیوگرافی

فاطمه ابراهیمی

بیوگرافی

فاطمه گودرزی

بیوگرافی

محسن مسعودشاهی

بیوگرافی

محسن الطافی

بیوگرافی

شورای سیاست گذاری

مهدی مسعودشاهی

بیوگرافی

احمد ناطقی

بیوگرافی

حسین نظری

بیوگرافی

 مهدی یارمحمدی

بیوگرافی

فاطمه ابراهیمی

بیوگرافی

فاطمه گودرزی

بیوگرافی

محسن مسعودشاهی

بیوگرافی

محسن الطافی

بیوگرافی

مدیر برگزاری

حسین نظری

بیوگرافی

مدیر برگزاری

حسین نظری

بیوگرافی

دبیران

محمدرضا رحیمی

دبیر اجرایی

فاطمه گودرزی

دبیر بخش فیلم

فاطمه ابراهیمی

دبیر بخش عکس

دبیران

محمدرضا رحیمی

دبیر اجرایی

فاطمه گودرزی

دبیر بخش فیلم

فاطمه ابراهیمی

دبیر بخش عکس

مدیران اجرایی

امان الله رجبی

مدیر باشگاه حامیان

محسن الطافی

مدیر روابط عمومی

فاطمه سهرابی

مدیر اجرایی استان کرمانشاه

مدیران اجرایی

امان الله رجبی

مدیر باشگاه حامیان

محسن الطافی

مدیر روابط عمومی

فاطمه سهرابی

مدیر اجرایی استان کرمانشاه

مشاورین

بهرام گوهری

مشاور هنری

هاله گل‌نبی

معاون ارتباطات و امور بین الملل

مشاورین

بهرام گوهری

مشاور هنری

هاله گل‌نبی

معاون ارتباطات و امور بین الملل

روابط عمومی

فریده سیف

مسئول اجرایی روابط عمومی

نغمه دانش

مسئول خبر

محمدرضا شیرمفخمی

مسئول سایت

فرزاد یونسیان

مسئول فضای مجازی و تبلیغات دیجیتال

زینب دین محمدی

مسئول گرافیک

عطیه بابایی

مسئول تولید محتوای مکتوب

امیرحسین گلشنی

مسئول تولید محتوای تصویری

زارعان

مسئول برنامه‌ریزی تلویزیونی

نستوه سعیدی

ارتباطات هنری و هنرمندان

روابط عمومی

فریده سیف

مسئول اجرایی روابط عمومی

نغمه دانش

مسئول خبر

محمدرضا شیرمفخمی

مسئول سایت

فرزاد یونسیان

مسئول فضای مجازی و تبلیغات دیجیتال

زینب دین محمدی

مسئول گرافیک

عطیه بابایی

مسئول تولید محتوای مکتوب

امیرحسین گلشنی

مسئول تولید محتوای تصویری

زارعان

مسئول برنامه‌ریزی تلویزیونی

نستوه سعیدی

ارتباطات هنری و هنرمندان